The weather in Whangarei Airport (WRE)Whangarei Airport METAR report and WRE weather forecast