The flight 2G-807 from Krasnoyarsk, Krasnoyarsk to MirnyDays of operation and departure/arrival time for flight 2G807 from Yemelyanovo International Airport (KJA) to Mirny (MJZ)