The flight JC-3792 from Tokunoshima, Tokunoshima Island to Kagoshima, KyushuDays of operation and departure/arrival time for flight JC3792 from Tokunoshima Island (TKN) to Kagoshima Airport (KOJ)