The flight JC-3797 from Kagoshima, Kyushu to Tokunoshima, Tokunoshima IslandDays of operation and departure/arrival time for flight JC3797 from Kagoshima Airport (KOJ) to Tokunoshima Island (TKN)