The flight QH-466 from Krasnoyarsk, Krasnoyarsk to Bishkek, ChuyDays of operation and departure/arrival time for flight QH466 from Yemelyanovo International Airport (KJA) to Manas (FRU)